Hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV2
logovov
04h50-5h05 - Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII
5h05-5h10 - Giới thiệu sóng
5h10-5h15 - Bản tin- Thời tiết
5h15-5h20 - Tin âm nhạc
5h20-5h55 - Du lịch âm nhạc
5h55-6h00 - Quảng cáo
6h00-9h00 - XoneFM
9h00-9h05 - Quảng cáo
9h05-9h35 - Thương hiệu và hội nhập
9h35-10h00 - Ca khúc theo chủ đề
10h00-10h05 - Bản tin
10h05-10h30 - Ca khúc dân gian
10h30-11h00 - Dân ca
11h00-11h05 - Quảng cáo
11h05-11h30 - Ca khúc tuyển chọn
11h30-12h00 - Thương hiệu và hội nhập
12h00-12h05 - Bản tin
12h05-12h30 - Dân ca
12h30-13h00 - Bài ca chiến sỹ
13h00-13h05 - Quảng cáo
13h05-13h45 - Thính phòng giao hưởng
13h45-14h00 - Ca nhạc trẻ
14h00-14h30 - Dân ca
14h30-15h00 - Nhạc Việt Nam
15h00-15h05 - Bản tin
15h05-15h10 - Quảng cáo
15h10-15h45 - Du lịch âm nhạc
15h45- 16h00 - Dân ca
16h00- 23h00 - XoneFM
23h00-23h30 - Đọc chuyện dài kỳ
23h30-24h00 - Ca nhạc đêm khuya: Tình khúc thế kỷ
Chọn ngày khác » 
Chọn ngày khác